domingo, 6 de noviembre de 2011

T6. Postures critiques al pensament dominant.

Antiautoritarisme

A.S NEILL:(1883-1973)

Defesa l’escola Coeducativa laica, la llibertat personal.
Va fundar l’escola Summerhill, com una forma de viure en comunitat més que una escola, les seves característiques eren:
Fonamenta el seu optimisme respecte de l’absència de regles previs en les qualitats innates de la natura individual que ningú ha d’interferir.
Alternativa pedagògica regeneracionista que no s’interessa pels aspectes instructius o didàctics.

El sistema pedagògic de Summerhill.

Neill afirmava que Summerhill més que una escola era una forma de viure en comunitat. Les seves principals característiques serien:

- Règim d'internat.

 L'individu lliure és aquell que viu i deixa viure.

- Dret de l'infant a decidir la seva pròpia conducta davant l'autoritarisme repressor.

- Llibertat interior estimulada per un clima afectiu, on el nen arribarà a conèixer per si mateix.

- El cultiu de la llibertat i la responsabilitat facilitaran la vida social, en descobrir que no és llibertat el violentar altres.

- Els professors i els alumnes s'uneixen en assemblea per discutir els problemes de la comunitat. L'assemblea dicta lleis i un tribunal castiga lloa infractors.

- Disciplina fundada en la seva llibertat de decisió.

- El mestre i el nen intercanvien els seus objectius.

- Educació dirigida a l'àmbit emocional, on no impera la formació intel · lectual.

- Teràpia o tractament dels nens problema.

Carl R. Rogers (1902)

Idees revolucionaries.
Els pares no son els amos dels seus fills, son només els seus pares.
Funció de mestre com a facilitador de l’aprenentatge, deu ser permissiu i comprensiu i que respecti la individualitat. El professor ha d'acceptar al grup ia cada un dels seus membres com és. No ha de jutjar.
Aprenentatge significatiu o vivències. L’aprenentatge es centra pròpiament en el procés d'aprendre.


La pedadogia institucional

Michael lobrot (1924)

Oposició cap a la pedagogia tradicionalista de la seva època, la qual es caracteritzava per:

- Tenir programes educatius enfocats al conformisme
- Estava enfocada a difondre la ideologia de la classe dominant.
- Autoritarisme dels professors.
- Repressió administrativa.
- Escola caserna
- Institució - cosa

Pedagogia institucional centrada en la transformació de les institucions escolars.

L'educador:
1. Ha d'abstenir d'interferir en les anàlisis dels educands.
2. Pel que fa a l'organització escolar, s'ha de limitar a fer propostes als educands ja que ells seran els que determinin els seus processos d'organització.
3. A nivell de contingut, aportés idees només quan l'educand l'hi demani.

CONCEPTES DE LA PEDAGOGIA INSTITUCIONAL

AUTOGESTIÓ: activitat que porta a un individu a prendre les seves pròpies decisions, a elaborar l'organització del seu treball i els objectius que vol complir.
AUTOGESTIÓ PEDAGÒGICA: es defineix com el conjunt d'activitats d'un grup.
GRUP DIAGNÒSTIC: és l'eina utilitzable per a l'èxit de la formació de les relacions humanes dut a terme en grups de 10 a15 participants sota la direcció d'un monitor especialitzat.

Georges Lapassade (1924)

Presenta la Pedagogia Institucional com una anàlisi de les institucions escolars. Es tracta una anàlisi permanent de les institucions externes (regles exteriors a l'establiment, programes, instruccions, distribució del personal segons jerarquia etc.) Per tal de procedir després a la distribució del marge de llibertat en el qual el grup-classe pot administrar el seu funcionament i treball, a través de la creació d'institucions internes (regles interiors a l'establiment, i tècniques institucionals).
Aquesta anàlisi constitueix un estudi de la distribució del poder. Per Lapassade analitzar una institució és descobrir o evidenciar el conjunt de forces que operen en ella, buscant sobretot que els alumnes institueixin una organització prenent consciència de les coercions que condicionen el seu aprenentatge.Fernand Oury
Fernand Oury (1920 - 1997)

Pedagog creador de l'escola francesa moderna, recomanant (i posar en pràctica) una "escola del poble", on els nens ja no són passius en l’educació.

Va fundar la disciplina de la pedagogia institucional, l'objecte seria l'anàlisi progressiu dels mitjans alliberadors de l'educació .

El seu marc d'anàlisi inicialment constava de tres pilars del:

1) materialista: l'equip, les tècniques d'organització i d'iniciar les activitats, la consideració de situacions concretes, i les relacions concretes.
2) sociològic: la consideració de la classe, els grups i l'agrupació dels grups i classes i efectes; intercomunicació i els fenòmens dins dels grups que la conducta sobredeterminat, i evolucions dels alumnes.
3) Psicoanàlisi: ". Reconegudes o negades.


Desescolarització

 Procedeixen de Teories antiautoritàries, autogestionàries i llibertàries. Es basen en:

 - Econòmicament.
-  Socialment.
-  Objectius de l'Escola:
-  Crear Una Classe treballadora dòcil.
 - Funció Selectiva un entre countries i en els countries de propis.
 - Funcions de l'Escola:
 - Llar d’infants
 - Centres d'adoctrinament

La desescolarització te el seu origen als anys 20, donada a partir d'una situació social determinada.

Autors:

 Illich (1926)

Deia que "L'escola sembla estar  eminentment dotada paràgraf servei universal de l'Església de la Cultura a Decadència ...''
Critica la Societat i les Institucions
Defineix l’ escola com institució unida al fracàs
 Proposa la desescolarització
Segons Illich l'aprenentatge és el resultat  de l'ensenyament, un  apren per  l’experiència fora de l'escola.

 Reimer (1965-2004)
 
L'escola custòdia a l'alumnat i suprimeix la seva creativitat i espontaneïtat.
 Paper del professor: consultor
 - Lleis antidiscriminatòries que impedeixin la desigualtat.

 Illich i Reimer
 L’ èxit de les Persones depèn del tipus d'institucions que triem.
 Tipus d'Institucions:
-  manipulatives
 - convivencials

 Goodman (1911)

Un dels il·lustres representants del pensament anarquitzant nord-americana de la segona meitat del segle.
S’inclou en la polèmica antiescola a través d’ un llibre, la deseducació obligatòria
 Planteja una alternativa escolar absolutament allunyada de les postures tecnològiques dels contemporanis.

 La seva postura antiescolar no és tan radical com la de Reimer o Illich.
Goodman, considerava pertinent l'abolició de l'escola per alguns cursos.

Holt (1923)

Fonamenta la seva orba en la concepció optimista, una de les capacitats innates dels nens per l'aprenentatge.
Aposta per la reforma de l'estructura escolar a l'escola a casa.

Educar en casa, és el procés mitjançant el qual es persegueix l'educació dels nens exclusivament en el context de llars familiars o en entonrs com veïnats, parròquies, etc. Però és en tot cas fora de les institucions tant públiques com privades


El homeschooling

Consisteix en assumir de forma integral l'educació dels fills, tant en els aspectes de adquisició de coneixements i habilitats, com en la transmissió de valors i principis. D'aquesta manera, no s'escolaritza als nens en una institució educativa i no segueixen, en general, unes pautes curriculars establertes per les administracions, sinó que l'aprenentatge i ensenyament formal i informal es realitza en l'entorn de la llar.

A Espanya el homeschooling no està reconegut de forma expressa per la normativa en matèria d'educació. Hi ha un important buit legal en aquest sentit.
Per aquest motiu, de vegades, sobretot davant d'una descolarizació del nen, les famílies que eduquen a casa s'han d'enfrontar amb l'Administració. No obstant això, en la majoria dels casos, les denúncies es desestimen en comprovar que no són situacions d'absentisme escolar i que els nens reben a casa la deguda atenció educativa.

Els nens que s'eduquen a casa, igual que els que assisteixen a l'escola, segueixen en general una programació acadèmica, però amb la diferència que aquesta es dissenya i es desenvolupa d'acord al seu ritme, les seves motivacions i les seves capacitats. D'aquesta manera, l'aprenentatge és més atractiu per a l'estudiant. És freqüent que s'utilitzin metodologies pedagògiques que promouen aquestes pautes, com Waldorf o Montessori.

Hi ha diverses opcions perquè els nens que s'eduquen a casa obtinguin les titulacions oficials del sistema educatiu espanyol:

Tal com marca la Llei Orgànica d'Educació (LOE 2006), les administracions educatives han de garantir l'escolarització de l'alumnat que accedeix de forma tardana al sistema educatiu i incorporar-lo al curs més adequat a la seva edat, característiques i coneixements previs. D'aquesta manera, els nens que s'eduquen a casa poden acudir de nou (en Primària i ESO) a l'escola presencial, en el curs que els correspongui per edat, i obtenir en acabar el títol de Graduat en Secundària.Les teories de la reproducció
Són un conjunt de teories educatives desenvolupades en el marc de la sociologia de l'educació que entenen que l'educació és un mitjà mitjançant el qual es reprodueixen o perpetuen les relacions socials desiguals vigents. A diferència de les teories pedagògiques que projecten intervencions sobre l'educació, les teories eductives de la reproducció només intenten descriure i explicar el funcionament de l'escola, destacant fonamentalment el seu paper reproductor.
Aquestes teories van sorgir en els '60, '70 i '80 principalment a França i Estats Units, encara que la seva influència s'estendria a la resta del món. El marc teòric en què se situen és el marxisme, o altres corrents crítics de les desigualtats del capitalisme. Un aspecte interessant és que provenen de diversos camps disciplinaris, com la filosofia, l'economia, la sociologia o l'antropologia cultural.
Els principals exponents d'aquest corrent són Roger Establet, Pierre Bourdieu i Jean Claude Passeron

Pierre Bourdieu i Jean Claude Passeron

Van dirigir junts el centre de sociologia Europea, que investiga problemes de l'educació i de la cultura en la societat contemporània.

 El punt de partida pel seu anàlisi és: La relació entre el sistema d'ensenyament i el sistema social.
Bourdieu "L'origen social marca de manera inevitable i irreversible la carrera escolar i, després professional, dels individus"

Personalització

Sistema que dóna prioritat a la persona, a l'individu. El més important serà el desenvolupament  personal a través de la llibertat, que requereix una consciència autònoma. Per als personalistes la finalitat de l'educació és la construcció personal permanent, el creixement personal a través de l’activitat .
 La comunicació entre l'educador i l'educant es considera que s'ha de basar en la comunicació i el diàleg. El paper de l'educador està basat en la llibertat individual. És essencial  la funció de coordinació, orientació, ajuda i recerca.

Autors:

Mounier (1905-1950)

Entén a la persona com a un ésser espiritual dotat d'una escala de valors lliurement adoptada, viscuts en un compromís responsable en l'ambient de llibertat, creativitat i singularitat que exigeix ​​aquesta concepció de l'home i la vida.

La persona: ser espiritual que subsisteix mitjançant una adhesió  a una jerarquia de valors, lliurement assumits, viscuts en un compromisos responsable unificant la seva activitat en la llibertat i en el desenvolupament creatiu de la seva singularitat.

El plantejament personalista poc té a veure amb la desescolarizació de fet li dóna molta importància a les institucions educatives.

El nen necessita disciplina per a la seva maduració i per al seu desenvolupament integral que al seu torn requereix un ambient propi (Antroposfera).

Freire 1921

Per  a Freire educar és crear una actitud crítica permanent que permeti a l’home captar la situació d'opressió a la qual es troba sotmès i entendre-la com limitant i transformable. Presa de consciència, reflexió i acció convertint-se en els elements bàsics del procés educatiu. Es tracta de crear una situació pedagògica en la qual l'home pugui actuar per descobrir així mateix i al món i pugui operar sobre ell transformant-lo en la pràctica i permanentment.

Milani (1932-1967)

Va plantejar una alternativa educativa que s'ocupi dels més desfavorits, per a contrapesar l'escola oficial italiana, l'escola burgesa que privilegia els privilegiats i tolera el fracàs de la majoria dels ciutadans que, a més, són pobres. Davant aquesta situació, Milani sent que és necessari crear una nova escola que s'ocupés dels pobres i especialment, de facilitar l’accés a la cultura i a la paraula, el domini del llenguatge que els permetrà desenvolupar una alternativa alliberadora. 


PEDAGOGÍA CRÍTICALa pedagogia crítica apareix com una proposta alternativa que pretén provocar transformacions en el sistema educatiu.
Es concep l'aprenentatge com un procés vinculat als conceptes de poder, política, història i context. Es promou un compromís amb formes d'aprenentatge i acció en solidaritat amb els grups subordinats i marginats, amb centre en el autoenfortiment i en la transformació social.

Giroux proposa que els docents puguin adquirir la categoria d'intel·lectuals transformatius per aconseguir que "el pedagògic sigui més polític i el polític més pedagògic"

Els pedagogs crítics nord-americans Henry Giroux i Peter McLaren plantegen una proposta en la qual es pensa l'educació del professor com a part d'un projecte polític contra una política cultural que defineixen com la creació d'esferes públiques alternatives.
Proposen que com a forma de política cultural, el currículum de l'educació del professor es fonamenti en la creença que els professors puguin actuar com intel·lectuals.El cheChe Guevara

Revolucionari iberoamericà .
Buscant un camí per a la independència real de Cuba, es va esforçar per la industrialització del país, lligant-ho a l'ajuda de la Unió Soviètica, un cop fracassat l'intent d'invasió de l'illa per Estats Units i aclarit el caràcter socialista de la revolució cubana.
La seva inquietud de revolucionari professional, però, el va fer abandonar Cuba en secret el 1965 i marxar al Congo, on va lluitar en suport del moviment revolucionari en marxa, convençut que només l'acció insurreccional armada era eficaç contra l'imperialisme. Rellevat ja dels seus càrrecs a l'Estat cubà, el Che Guevara va tornar a Iberoamericà el 1966 per llançar una revolució que esperava fora d'àmbit continental: valorant la posició estratègica de Bolívia, va triar aquell país com a centre d'operacions per instal · lar una guerrilla que pogués irradiar la seva influència cap a Argentina, Xile, Perú, Brasil i Paraguai.

No obstant això, la seva acció no va calar en les masses bolivianes, per contra, aïllat en una regió selvàtica on va patir l'agudització de la seva malaltia asmàtica, va ser delatat per camperols locals i va caure en una emboscada de l'exèrcit bolivià a la regió de Valle Gran , on va ser ferit i capturat.
Atès que el Che s'havia convertit en un símbol per als joves de tot el món, els militars bolivians, aconsellats per la CIA, van voler destruir el mite revolucionari, assassinant per després exposar el seu cadàver, fotografiar-se amb ell i enterrar-lo en secret. Es va salvar, però, el seu Diari de campanya, publicat el 1967.
El 1997 les restes del Che Guevara van ser localitzats, exhumats i traslladats a Cuba, on van ser enterrats amb tots els honors pel règim de Fidel Castro.No hay comentarios:

Publicar un comentario