jueves, 29 de diciembre de 2011

Tema 9: Educació de qualitatEducació de qualitat

Una educació de qualitat esta constituïda per uns bons Mestres, uns bons coneixements, un bon currículum, rigurositat, valors, bona formació, millores i l’ implicació dels Mestres.
El terme de “qualitat” és molt abstracte perquè en cada experiència que fas la qualitat és diferent, pot ser la qualitat dels aliments, de la salut, del medi ambient... 

Equitat: adaptació de la  norma jurídica a les particularitats de cada cas concret, per evitar una interpretació rígida dels preceptes legals d'acord amb l'esquema general de les normes jurídiques

Educació: es un tema concret però te concrecions múltiples, per tant és abstracte.

El dret a l’educació inclou les activitats extraescolars, d’esport, lleure i les activitats culturals de les persones infants i adolescents, ha de prevaler per damunt de les pràctiques culturals, la tradició i la religió, i les seves manifestacions, i en cap cas aquestes no poden justificar una discriminació, limitació o exclusió d’infants i adolescents en el ple exercici d’aquest dret.

La família seria l’educador natural:

L’escola:  s’inventa per a la instrucció, avui es tan complexa que l’escola ha de fer educació i completar l’educació. L’escola es una institució, es molt més que una empresa, hi ha un conjunt de valors que la gent comparteix per tenir unes finalitats comuns. 

L’establiment seria cadascuna de les escoles. Aquestes escoles de la mancomunitat de la renovació pedagògica es van fer  privades, Freinet ho va fer a la pública. A Catalunya gracies a la mancomunitat, Primo de Rivera,  amb la república i la generalitat de la república van néixer aquets edificis magnífics, posant-hi la millor direcció, fent institucions compromeses amb l’educació.

Escola Pere Vila:L'escola Pere Vila, inaugurada l'any 1931, és un centre públic de dues línies d'educació infantil i primària , ubicat a la frontera entre dos districtes: Ciutat Vella i Eixample.

POJECTE EDUCATIU

Missió
La nostra missió és materialitzar el dret a l’educació bàsica de qualitat (cfr. Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006) per una ciutadania que ha de viure en el món del segle XXI (cfr. Informe Delors).
Formem els nostres alumnes perquè siguin capaços de desenvolupar-se com a persones competents i equilibrades i ciutadans responsables en una societat plural, diversa i canviant.

Escola Vila Olímpica:

Som una escola oberta al barri, a Barcelona, a Europa i al món. Tenim una relació de col·laboració amb les famílies que porten els nens i les nenes al centre. Creiem que és bo que el món dels infants entri a l'escola a través de les famílies. És per això, que fem activitats que fomenten aquest contacte entre l'escola i la família.
Ajudem els nens i les nenes en el seu creixement personal a partir d'un ambient de confiança i d'exigència que afavoreix el desenvolupament de l'autonomia personal i de l'autoestima perquè ambdues característiques són necessàries per a un desenvolupament harmònic dels infants.Escola Ramon Llull:

Som una escola pública d'Educació Infantil i Primària, situada a la Dreta del Districte de l'Eixample.
Garantim la continuïtat a l’Educació Secundària en els dos Instituts adscrits, IES Jaume Balmes i IES Fort Pius, amb els quals es mantenen contactes periòdics.
La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatges a tota la Comunitat Educativa iniciant-se la llengua castellana i la llengua anglesa a partir del Primer Nivell del Cicle Inicial de Primària (1r).

 

 
Dos llibres recomanats:
La qualitat de l’educació: els ciutadans es preocupen per la qualitat en l’educació. Pot ser retòrica, qüestions de publica, privada, professors d’universitat
Pedagogia i participació: per una educació de qualitat. Tracten de qüestions de les administracions.
Ha de ser pedagogia amb fonaments científics, principis educatius i sistemes pedagògics. No és només explicar.

Escola catalana

Escola Catalana és una revista editada per ÒMNIUM CULTURAL que vol crear debat i fer reflexionar sobre els temes educatius, socials i culturals més rellevants del nostre temps. I, amb el propòsit de contribuir a formar opinió entre el professorat i actualitzar-ne la visió des de noves perspectives epistemològiques, compta amb col·laboracions de professionals destacats en cadascun dels àmbits. És bimenstral (6 números l’any) i arriba a les escoles de primària i secundària i a nombrosos subscriptors de tot el territori lingüístic català.
A través de la seva web es poden consultar una bona part dels articles editats.

Escoles alternatives

-          El Roure Gros, educa en un mètode científic, introdueix canvis en la educació, la ciència és el vehicle de l’educació, la tecnologia té aplicació tècnica pròpia de la utilització.
-          Decroly : L'escola s’ adapta el pensament Decrolynià a la realitat social que l'envolta i és per això una escola catalana i cristiana.
Globalització i interès tenyeixen el clima de tota l'Escola i donen lloc a una programació de context basada en l'interdisciplinalitat i en el mètode científic.
-          L'Horitzó: L’objectiu primordial d’estimular el desenvolupament de totes les capacitats, tant físiques, com afectives, intel·lectuals i socials.
Les experiències viscudes el primers anys de vida són d´una gran importància en el posterior desenvolupament de la persona.

A la següen pàgina web podem trobar més informació sobre escoles alternatives de Catalunya:


Política i legislació: l’important a l’escola son els alumnes, a infantil acompanyen els pares, però després no tant. Hem de comprometre als alumnes, s’han d’implicar per conscienciar-los de la importància de la responsabilitat que tenen als centres escolars.

Legislació de l’educació

A la pàgina web www.gencat.cat podem trobar el desplegament de la nova llei d’educació on es pretén desenvolupar les competències de l’Estatut en matèria educativa,  tenint en compte l’equitat i la excel·lència educativa. S’aposta per l’autonomia dels centres, possibilita la creació de cossos propis, s’aposta pel trinliguisme entre d’altres.

-          2002: llei de qualitat de la educació, els socialistes al 2004 volen recuperar la LOGSE, canviant la llei de l’educació.
-          Catalunya vol fer la seva pròpia llei, ha de ser una llei que ho tingui tot i per aquet motiu es tan amplia, això no canvia la qualitat de l’educació de les escoles.

Autonomia lligat al procés de compte, bon clima escolar.

-          Responsiveness: recerca constant d’una millor adequació dels processos i dels productes educatius a les necessitats del context. Descentralització, participació social en el govern dels sistemes educatius, obertura als agents economics i autonomia dels centres escolars.
-          Accountability: reducció de comptes i avaluació dels resultats. Delegació, financiació, implementació i aplicació de la tasca. 

Amb aquesta llei ha desenvolupat la línia d’autonomia i direcció dels centres. Han de ser organitzatives, pedagògiques... la direcció ha de ser la autoritat pública, surt escollida per una comissió del centre més altres fora del centre, acostumen a presentar-se un candidat, per això s’accepta el que s’ha proposat. S’escull a l’únic que ha sortit i no garanteix a algú que pot conduir el centre amb seguretat, no es volen complicar la vida. Trobem que hi ha bons mestres a les classe però directors mitjans, sense iniciativa, sense capacitat i sense treball, els períodes de renovació de direcció es de 4 anys. Per entrar a director a l’escola pública es demanen 5 anys d’experiència com a mestre.

L’infancia: aquesta convenció dels drets humans de l’any 1989, de 0 a 18 anys. Es garanteix, se’ls protegeix, han de ser escoltats.. Hem d’escoltar als infants per que és una manera de desenvolupar el llenguatge, de parlar, d’expressar-se, de fer-se  escoltar. 

Ser escoltat es un dret:  Les persones infants i adolescents, d’acord amb les seves capacitats evolutives i amb les competències assolides, i en tot cas a partir dels dotze anys, han d’ésser escoltades tant en l’àmbit familiar com en els procediments administratius o judicials en què es trobin directament implicats i que aboquin a una decisió que afecti la seva esfera personal, familiar o social.
2. Les persones infants i adolescents poden manifestar la seva opinió per elles mateixes o a través de la persona que designin.
3. En l’exercici d’aquest dret s’han de respectar les condicions de discreció, intimitat, seguretat, recepció de suport, llibertat i adequació de la situació.

Convenció sobre els Drets de l'Infant de 1989

La Carta de Drets fonamentals recull els drets de la infància en el seu article 24, i l’estratègia sobre els drets de la infància (Juliol 2006), que recull un seguit de propostes a curt termini per tal de promoure i protegir eficaçment els drets dels infants en les politiques intern i exterior de la UE i donar suport a la tasca que fan els estats membres en aquest àmbit.
És produeixen dos grans moments en el desplegament de normes en relació a la infància a Espanya, el primer a partir de 1978, i el segon, a partir de 1990.
A la constitució espanyola (1978) estableix els principis de l’ordenament jurídic del nostre país i és la norma suprema que es regeix jurídicament el nostre país, tot l’estat Espanyol.
La constitució va representar un gran desplegament de reformes en matèria de drets, ja que el reconeixement de les llibertats democràtiques i dels drets fonamentals capgirava el panorama. Als anys 90 la normativa Catalana de 1991 va regular la funció tutelar de la protecció de menors com una matèria específicament civil desvinculada dels altres àmbits que, han integrat del dret denominat “reforma” de menors: la prevenció i el tractament de la delinqüència infantil i juvenil (mes aviat de la naturalesa penal). En segon lloc es regula la figura de l’adopció.

L’article 39 de la constitució Espanyola desenvolupa  que els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família, la protecció integral dels fills i de les mares. Es fa possible la investigacions de la paternitat.
També els infants tenen protecció prevista en els acords internacionals que vetllen pels seus drets.

Principals normes d’àmbit estatal que recullen aspectes relacionat amb la infància.

Nom
Continguts
Constitució espanyola (1978)
Canvis en materna de dret civil, entre altres els que fan referència a la família. Dret a l’educació, protecció a la família i a la infància, seguretat social, protecció a la salut, dret a la cultura, gaudir d’un medi ambient adequat, dret a la vivent, atenció a les persones disminuïdes.

El codi Civil
La partia potestat implica la guarda dels fills, vetllar pels seus fills, alimentar-los.
Llei orgànica 5/2000
Responsabilitat penal dels menors.
Atenció a la infància infractora.
Llei 21/1987
Regula les mesures de protecció als menors
Llei 1/1996
Protecció jurídica del menor


Normativa vigent en matèria d’atenció a la infància i l’adolescència.
Normativa autonòmica. Estatut d’Autonomia de Catalunya (1979)
Llei 11/1985
Protecció de menors
Llei 37/1991
Protecció dels menors desemparats i de l’adopció.
Llei 8/1995
Atenció i protecció dels menors i dels adolescents i de modificació de la llei 37/1991

Llei 9/1998
Codi de família. Adopció

Llei 8/2002
Modificació de la llei 37/1991. Mesures de protecció als menors desemparats i de l’adopció, i de regulació de l’atenció especial als adolescents amb conductes d’alt riscs social.
Creació d’unitats d’actuació urgent, noves mesures especifiques respecte a la població adolescent indocumentada que rebutja les mesures de protecció de la llei 37/1991

Llei 18/2003
Suport a les famílies. Estableix bases de suport i protecció a la família.Llei infància
Recursos i necessitats dels infants (pendent de la seva aprovació)

Llei 12/2007
 Protecció dels infants (desarmament, mesures de protecció...)
Llei 12/2009, de 10 de juliol
Llei d’educació de Catalaunya (LEC)

Llei 14/2010
 Drets i  oportunitats en la infància i l’adolescència. reconeix els infants i adolescents com a ciutadans de ple dret i prioritza els seus interessos en totes les actuacions dutes a terme pels poders públics o les institucions privades.

La funció del síndic de Greuges 

Defensar els drets dels infants i els joves. El síndic i l’adjunt no treballen sols: tenen un equip d’assessors i assessores que els ajuden a resoldre les queixes i a investigar on i quan es vulneren els drets dels infants i els joves.
Defensen els teus drets davant de l’Administració pública (el Govern, els ajuntaments, el Parlament de Catalunya), escoltar les teves queixes si vius una situació que tu consideres injusta, valorar-la i investigar si cal que el Govern o els ajuntaments facin alguna cosa per resoldre la situació.

Els educadors, hem de conèixer els drets bàsics dels infants per a que es puguin desenvolupar adequadament. Saber si te les necessitats bàsiques cobertes com l’alimentació, el descans, un lloc per viure, una família, atenció mèdica. I si l’infant esta protegit contra l’abandó i l’explotació en el treball.

 

La recent llei d’infància a Catalunya, dels drets i oportunitats de d’infància i adolescència a Catalunya ha costat molt de complir. Aquesta nova llei dona suport a la infància i l’adolescència amb una atenció especial a la infància vulnerable i en risc d’exclusió social on  es tenen en compte la perspectiva dels infants.
Rosa Sensat essent mestra va venir a Catalunya i va dir a les nenes en 1909 que tenien drets, elles sabien que tenien deures però no drets i les va sobtar molt aquest fet, que va ser el principi d’un gran canvi de mentalitat.

*Tota la informació d’aquesta entrada prové dels apunts presos a classe de Teories i practiques contemporànies en educació, del bloc  paidogogia.blogspot.com, complementat amb vikipedia.com i la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

No hay comentarios:

Publicar un comentario