jueves, 29 de diciembre de 2011

Tema 10: Autonomia de centres


Sistema escolar de Catalunya LEC/2009

Autonomia de centres:

L’autonomia es concentren en àmbits
La organització va més enllà de la pedagogia,
L’autonomia dels centres s’organitza de manera que interactuen diferents òrgans de govern i col·legiats, es a dir membres del equip directiu, el consell escolar, el claustre de professors,etc. També intervenen els diferents instruments educatius de cada centre com poden ser els projectes, les normes d’organització, la programació, entre d’altres.
Com més autonomia tinguin els centres, més capacitat tindran de donar resposta.


Direcció:
L’article 142 de la LEC inclou uns apartats amb les diferents competencies del director i els decrets d’autonomia i de direccions. El director té assignada qualsevol competència que la LEC atribueixi  al centre educatiu  i que no estigui assignada explícitament a cap altre òrgan del centre.


Responsables de l’autonomia dels centres

Els diferents òrgans de govern del centre (director, equip directiu, claustre de professors i consell escolar del centre) intervenen en els tres àmbits de l’autonomia:

Autonomia pedagògica
 
- El director impulsa i lidera l’exercici de l’autonomia pedagògica i assegura l’aplicació del PEC. - El claustre de professors aprova i avalua la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes (LOE).
- El consell escolar aprova el projecte educatiu.

Autonomia organitzativa

- El director ha d’establir els elements organitzatius del centre.
- El director dirigeix l’aplicació de les NOFC.
- El director impulsa l’elaboració i l’aprovació de les NOFC i adopta mesures per a millorar l’estructura organitzativa.
-El projecte de direcció ha de concretar l’estructura organitzativa pròpia del centre.
- El consell escolar aprova les NOFC.

Autonomia de gestió (de personal i econòmica)
 
- L’equip directiu és el responsable de la gestió del projecte de direcció.
- El director és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre (= “gestió del centre”).
- La gestió dels centres públics és responsabilitat de la direcció de cada centre.
- El director dirigeix i gestiona el personal del centre.

Això ha presentat el candidat a la presidència del govern del Reino de España, Mariano Rajoy, amb relació a l’educació.

El president pretén amb el seu discurs, informar-nos dels futurs canvis que s’ha de produir en el sistema educatiu per a reduir el fracàs escolar i millorar la preparació dels estudiants.

En la meva opinió crec que el batxillerat de tres anys es un bon canvi, crec que d’aquesta manera els alumnes poden preparar-se millor el seu accés a la universitat. Però el més important seria lligar l’accés de la ESO a batxillerat o cicles per reduir el nombre d’alumnes que acaben la seva educació als 16 anys.

D’altra banda, es cert que l’anglès per nosaltres hauria de ser la tercera llengua i ens obriria moltes portes, però encara hi ha molt per fer en aquest tema, jo penso que una llengua estrangera que no es parla en l’entorn on vivim, és molt difícil d’aprendre-la i es necessita molta dedicació des de la infància per tant no es pot parar de bilingüisme espanyol o català- anglès, com diu el senyor Rajoy.

Responsiveness: nosaltres el traduïm per autonomia, l’autonomia es capacitat de donar resposta als problemes, decidir, no cal preguntar a l’inspector, cadascú ha de tenir la capacitat de donar resposta als problemes.
Accountability: donar comptes de les despeses del centre.


Avaluació educativa: esta molt marcada en totes les lleis. Hi ha una preocupació: la podem agrupar en 3 nivells
-          Centre educatiu:
-          Equip professional:
-          Organització: organització horària, els adolescents rendeixen més a la tarda que no a les 8 del matí.
-          Ensenyament aprenentatge
-          Grup-classe: els alumnes han d’estar integrats a la classe
-          Alumnes: hem d’avaluar primer l’alumne. Han de trobar el gust de l’educació, del coneixement i no s’han de preocupar per la puntuació.

Avaluar del centre
-          Interna: s’autovaloren
-          Externa tècnica: la fan els inspectors
-          Social: el consell escolar ha obviat mestres, professionals. Com estan de contents els pares y els usuaris.

Avaluació de sistema.
Son mostres indicadors o proves estandarditzades.
Proves que es fan amb mestres o educació.

Patró d’avaluació
Nomes es pot tenir la idea clara del que s’ avalua si tenim un model clar. Hem de fer un anàlisi Macro i Micro dels centres,  mirem el treball dels mestres i alumnes i els resultats.
Es pot analitzar si compleix o no la normativa, valorem eficiència i eficàcia l’eficiència és el valor afegit. Mai hem de comparar els centres però si els comparem ha de ser per eficiència.

Model EFQM (European foundation quality management) 


 


Avaluar analitzant variables o indicadors:

Hi ha variables o indicadors. S’ha de saber de fer la distinció entre els processos i els resultats

Entrada: Context, recursos/ inversions
Procés: servei. Gestió/ direcció, agents.
Producte: persones que estan contentes amb el resultat. Beneficiaries. Resultats. Grups d’interès


*Tota la informació d’aquesta entrada prové dels apunts presos a classe de Teories i practiques contemporànies en educació, del bloc  paidogogia.blogspot.com, complementat amb vikipedia.com i la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

No hay comentarios:

Publicar un comentario